POLSKA 24 – MAJ 2024 r.

JESTEM BOGIEM, KTÓRY MÓWI O TYM CO MA PRZYJŚĆ

Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy,
i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Jan 16,13

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki (…) byście byli pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Ef.4,14–16

Módlmy się:

 • o potężne przebudzenie całego Kościoła, by serca płonęły miłością do Boga i ludzi i były wierne Chrystusowi,

Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Rzym. 12,9–10

 • o wzrost jedności i wytrwałości w modlitwie,

Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Dz. 1,14

 • by Kościół napełniony mocą Ducha Świętego działał w mocy znaków i cudów, a robotnicy żniwa byli „gwałtownikami” dla Królestwa Bożego,

Pozwól Twoim sługom głosić Twe Słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. Dz. 4,29-30

 • by Kościół „zanurzał się” w Słowie,
 • by Duch Święty inspirował nowe połączenia w modlitwie i działaniu dla żniwa.

MODLITWA O POLSKĘ

Podnieście, bramy, swoje szczyty! Stańcie otworem, odwieczne podwoje! Niech wkroczy Król Chwały! Ps. 24,7

 1. Módlmy się, aby Boży Duch wyprowadził ludzi z ciemności szatana do światłości Jezusa, aby naród usłyszał Boży głos i zobaczył Jego dzieła, aby młode pokolenie przylgnęło do Pana i z Jego mocą wypełniało wszystkie zadania na ziemi.

Oto w dniach ostatecznych – mówi Bóg – wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało. Dz. 2,17

 1. Módlmy się o przywódców naszego kraju:
  • aby sprawowali służbę w Bożej mądrości, a tym, którzy są przeciwko Jezusowi, niech Bóg zmienia serca i sprawia, by zawrócili do Chrystusa,
  • aby byli uczciwi i postępowali sprawiedliwie,
  • aby Chrystus utwierdził pozycję wierzących w Sejmie, by w modlitwie szukali pomocy Boga,
  • wciąż módlmy się o skuteczność i prawość w działaniach każdego ministerstwa,
  • prośmy, by Boża sprawiedliwość odmieniła sposób funkcjonowania polityki w naszym kraju, oczyszczając ją od przekleństwa korupcji i podziałów.
 1. Módlmy się o Boże rozwiązania w ważnych sprawach:
  • o zakończenie strajków rolników i ujawnienie ich rosyjskich inspiratorów,
  • o rolnictwo, by było opłacalne i konkurencyjne, aby pomimo fali przymrozków Bóg błogosławił nas obfitymi plonami,
  • o zdemaskowanie i usunięcie wszelkich rosyjskich sojuszników i szpiegów w kraju,
  • o skuteczna ochronę sfery cybernetycznej,
  • o przywrócenie ładu i porządku prawnego w państwie,
  • o całkowite rozliczenie Funduszu Sprawiedliwości,
  • o skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa Polski.
 1. Módlmy się o wybory do Parlamentu Europejskiego, abyśmy z Boża mądrością wybrali właściwe osoby, które będą nas godnie reprezentować i dbać o interesy Polski.
 2. Prośmy Boga o ochronę naszych granic, o unicestwienie wszelkich planów inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.
 3. Módlmy się przeciwko wzrostowi poparcia dla islamu w naszym kraju.
 4. Módlmy się przeciwko antysemityzmowi.

MODLITWA O IZRAEL

Bo Pan nie porzuci swego ludu i nie pozostawi swego dziedzictwa, gdyż sąd na nowo będzie sprawiedliwy, ponownie ludzie będą się nim cieszyć. Ps.94,14-15

Módlmy się o Izrael:

 • aby Bóg wpłynął na przebieg wojny, powstrzymał działanie sił ciemności i chronił życie tych, którzy walczą,
 • o powrót wszystkich zakładników,
 • o wybawienie Izraela przez poznanie miłości Jezusa Chrystusa – Mesjasza,
 • o mądrość dla Knesetu w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • o przychylność Polski dla Izraela i powołanie polskiego ambasadora w Izraelu.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Prośmy Boga:

 • aby zakończył żniwo śmierci i spustoszenia w Ukrainie,
 • aby włożył w serca Ukraińców wiarę i nadzieję w zwycięstwo,
 • aby Kościół doświadczył potężnego, niosącego życie, wylania Ducha Świętego,
 • aby Bóg pobudził narody do pomocy Ukrainie,
 • o ochronę i skuteczną strategię walki dla armii ukraińskiej,
 • o niezgodę na wojnę ze strony narodu rosyjskiego,
 • o całkowitą klęskę armii rosyjskiej.

Tak, Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela! Powstań i nawiedź wszystkie narody! Nie pobłażaj nikomu, kto zdradliwie knuje niegodziwość! Ps. 59,6