POLSKA 24 – LIPIEC 2024 r.

JESTEM BOGIEM, KTÓRY KOCHA PRAWO

Ja, Pan, kocham prawo, nienawidzę rabunku i krzywdy, dlatego wyznaczę im słuszną odpłatę (…). Iz. 61,8

Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który Mnie kocha. Tego z kolei, który Mnie kocha, miłością otoczy Mój Ojciec i Ja będę go kochał, i objawię mu samego siebie. Jan 14,21

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Wołajmy o Kościół w Polsce:

 • aby Kościół chodził w świadomość, że niezbędnym elementem wykonywania woli Bożej jest przestrzeganie Jego przykazań, i aby chciał je wykonywać w codziennym życiu,

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. I Jana 3,24

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat. 7,21–22

 • aby naszą codzienną praktyką stało się działanie na rzecz ludzi, którzy nie radzą sobie w życiu, cierpią z powodu chorób, wojny, ubóstwa itd,

Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Iz. 1,17

 • aby ludzie wierzący przestali koncentrować swoją uwagę na zdobywaniu dóbr materialnych, zaś Kościół zaprzestał nauczania, że ich obfite posiadanie jest wyznacznikiem Bożego błogosławieństwa; abyśmy potrafili dzielić się z innymi dobrami, które posiadamy,

A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! Mar. 10,23

 • aby Bóg pociągnął więcej ludzi do niesienia pomocy potrzebującym, a także dał im zdolności do tworzenia i prowadzenia organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy,
 • aby wszelkie Boże działania prowadzące Kościół do uświęcenia i miłowania bliźniego, spotykały się z postawą pokory i uległości wobec wymagań Bożego Słowa,

Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I Jana 5,2–3

 • abyśmy codziennie zanurzali się w Bożym Słowie, głębiej poznawali Jego przykazania i uczyli się je kochać.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o naród:
  • aby Bóg uwolnił nas od wszelkiej zemsty, niechęci, nienawiści i podziałów,
  • aby Duch Święty wzbudzał potrzebę pojednania się,
  • aby powstał głód poznania prawdy i czytania Słowa Bożego.
 1. Módlmy się o rządzących:
  • aby w ich sercach zostało wzbudzone pragnienie poznania prawdziwego Boga, oraz świadomość, że kiedyś będą musieli zdać przed Nim sprawę ze swojej działalności,
  • aby skutecznie działali w sprawie szybkiego przywrócenia ładu i porządku prawnego w państwie,
  • aby byli mądrzy i konsekwentni w upublicznianiu i sprawiedliwym osądzaniu wszelkiej nieprawości, korupcji i nepotyzmu,
  • aby kontynuowali skuteczne działania prowadzące do odzyskania przez Skarb Państwa środków, które zostały bezprawnie wydane, zdefraudowane lub ukradzione,
  • aby w mądry i skuteczny sposób prowadzili negocjacje z państwami europejskimi w sprawie sfinansowania i budowy europejskiej tarczy obrony powietrznej oraz „Tarczy Wschód” – służącej ochronie granicy polsko–białoruskiej i polsko–rosyjskiej,
  • aby Bóg dał im mądrość w działaniach prowadzących do uzupełnienia dużych braków kadrowych w policji i straży granicznej; módlmy się o wszystkich, którzy pełnią służbę na granicy wschodniej.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. Iz. 12,2

 1. Módlmy się, aby Żydzi zwrócili swoje serca ku Bogu, aby Izrael doświadczył obecności Mesjasza – Jezusa Chrystusa i Jego zbawienia.
 2. Módlmy się wytrwale o szybkie zakończenie wojny w Gazie, oraz o uwolnienie wszystkich zakładników izraelskich przetrzymywanych przez Hamas.
 3. Nadal wołajmy, aby na tle różnic w poglądach politycznych, nie doszło do zamieszek lub wojny domowej między Izraelczykami.
 4. Módlmy się o ochronę wszystkich granic Izraela, a szczególnie o ochronę przed atakami rakietowymi z terenu Libanu przeprowadzanymi przez Hezbollah.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Nastają na sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. On odpłaci im za niegodziwość, a z powodu złości wytraci ich, wytraci ich Pan, Bóg nasz.  Ps. 94,21–23

 1. Dziękujmy Bogu za to, że USA przekazały 61 mld $ na pomoc militarną dla Ukrainy, dzięki którym armia ukraińska zaczyna osiągać przewagę na froncie.
 2. Bądźmy wytrwali i wciąż wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
  • prośmy Boga, aby położył kres tej wojnie i nie pozwolił na zniszczenie narodu,
  • prośmy GO, aby Ukraina otrzymała wystarczającą ilość systemów obrony powietrznej, co pozwoli na ochronienie miast i obiektów infrastruktury krytycznej,
  • wołajmy o Kościół w Ukrainie, aby pomimo trudności wojennych nie ustawał w głoszeniu ewangelii oraz udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym.
 1. Nadal prośmy Boga, aby zatrzymał Putina w jego planach zniszczenia narodu ukraińskiego, a także w planach prowadzenia wojny cybernetycznej w całej Unii Europejskiej.
 2. Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę.