POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2024 r.

JESTEM PANEM ZASTĘPÓW

JA, PAN, JESTEM TWOIM BOGIEM, JA WZBURZAM MORZE TAK, ŻE SZUMIĄ JEGO FALE: PAN ZASTĘPÓW, TO JEST JEGO IMIĘ. IZ. 51,15

I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy (…). I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Obj. 19,11.14

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Wołajmy o Kościół w Polsce:

 • aby Bóg pogłębił naszą świadomość, że przyjście Pana jest bliskie, i aby w ślad za tym przyszło pobudzenie do pokuty, gorliwej modlitwy, i świętego życia,

Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I Piotra 4,7–8

 • aby w Kościele wzrastało zrozumienie, że trwający na całym świecie czas „potrząsania”, oznacza również czas wstrząsów dla domu Bożego (I Piotra 4,17)

Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Hebr. 12,26–27

 • aby wszelkie Boże działania prowadzące do oczyszczenia i uświęcenia Kościoła, spotykały się z postawą pokory i uległości wobec wymagań Bożego Słowa,

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (…) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jak. 4,8.10

Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (BG) Jak. 4,4

 • wołajmy, aby Pan wzbudził w Kościele armię, która będzie miała powołanie do walki duchowej o nasz kraj, o usunięcie zasłon ciemności, które powodują, że do ludzi nie dociera światło Ewangelii,
 • aby do Kościoła przyszło zrozumienie, co to znaczy być żołnierzem Chrystusowym, który nosi całą zbroję Bożą i używa jej,

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Ef. 6,11

 • módlmy się, aby w Kościele powstała większa sieć połączeń w modlitwie i działaniu, aby wspólnie zebrać żniwo.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o naród:
  • aby Duch Święty przychodził do naszych rodaków i przekonywał ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (Jan 16,8),
  • aby Bóg uwolnił nas od wszelkiej zemsty, niechęci, nienawiści i podziałów,
  • aby Bóg dał mądrość rodzicom i wychowawcom, by diabelskie pułapki w mediach straciły swoje wpływy na młodych ludzi,
  • aby Duch Święty wzbudzał potrzebę pojednania się,
  • aby powstał głód poznania prawdy i czytania Słowa Bożego.
 1. Módlmy się o rządzących:
  • aby do wszystkich ludzi uczestniczących w sprawowaniu władzy w naszym kraju, przyszła bojaźń przed Bogiem i świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za skutki podziału w państwie,

(…) Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. Mat. 12,25

  • aby byli mądrzy i konsekwentni w upublicznianiu i sprawiedliwym osądzaniu wszelkiej nieprawości, korupcji i nepotyzmu,
  • aby mieli mądrość do rozwiązania konfliktu z rolnikami, oraz wystarczający autorytet do przeprowadzenia skutecznych negocjacji z Unią Europejską w sprawie zmiany przepisów dotyczących importu artykułów rolnych z Ukrainy, Rosji i Białorusi,
  • aby w roztropny i mądry sposób prowadzili do poprawy wyposażenia polskiej armii, szczególnie w zakresie obrony przeciwlotniczej i różnych typów amunicji,
  • aby prezydent nie blokował wszystkich przedkładanych mu przepisów, przyjął właściwą postawę wobec ustaw uchwalanych przez sejm, by wetował tylko te przepisy, które są niezgodne z konstytucją lub Bożym prawem.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku – mówi Pan. Iz. 59,20

 1. Módlmy się, aby Izrael doświadczył obecności Mesjasza, Jezusa Chrystusa, aby każde kolano skłoniło się przed NIM, by CHWAŁA BOŻA zajaśniała dla wszystkich. Prośmy, aby Bóg błogosławił drogę tych, którzy wracają do Izraela z różnych stron świata.
 2. Módlmy się o szybkie zakończenie wojny w Gazie, oraz o uwolnienie wszystkich zakładników izraelskich przetrzymywanych przez Hamas.
 3. Wołajmy, aby na tle różnic w poglądach politycznych, nie doszło do zamieszek lub wojny domowej między Izraelczykami.
 4. Módlmy się o ochronę wszystkich granic Izraela, a szczególnie o ochronę przed atakiem jądrowym ze strony Iranu.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Panie, nachyl niebiosa twoje i zstąp; Dotknij gór, niech zadymią! Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich, Wypuść strzały swoje i spraw wśród nich zamieszanie! Wyciągnij rękę swą z wysokości, Wybaw (…), z ręki cudzoziemców. Ps. 144,5–6

 1. Bądźmy wytrwali i wciąż wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
  • prośmy Boga, aby położył kres tej wojnie i nie pozwolił na zniszczenie narodu,
  • wołajmy do Boga, aby wzbudził przychylność państw na całym świecie, by chciały dalej pomagać Ukrainie poprzez dostawę nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz wszelkiego rodzaju pomocy finansowej i humanitarnej,
  • prośmy GO, aby w związku z konfliktem na tle importu produktów rolnych z Ukrainy nie doszło do pogorszenia się stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą, a także wytrwałości Polaków w ciągłym niesieniu pomocy Ukrainie.
 1. Nadal prośmy Boga, aby zatrzymał Putina w jego planach zniszczenia narodu ukraińskiego i w planach użycia broni jądrowej. Módlmy się, aby Rosja nie miała możliwości zakupu broni.
 2. Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę.