POLSKA 24 – CZERWIEC 2024 r.

JESTEM TYM, KTÓRY OBDARZA MĄDROŚCIĄ

Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania – i mądrość będzie mu dana. Jak. 1,5

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

I dodał: Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze Mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem. Obj. 22,11–13

Módlmy się:

 • by Kościół szukał Bożej mądrości i prawdy,
 • by dzieci Boże dały prawo Królowi Jezusowi do uświęcania swego życia,
 • by wiara i radość były stałym „paliwem” Kościoła,

Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! Fil. 4,4

Czuwajcie, trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni. I Kor. 16,13

 • by Kościół wiedział co zadowala Ojca i żył według kultury nieba,
 • by przywódcy i liderzy Kościoła służyli z radością i pokora, dbali o wizję, cenili Boże powołanie, demonstrowali Boże wartości i priorytety przez własne życie.

A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I Tes. 5,23

MODLITWA O POLSKĘ

Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem (udziałem Polski!) II Kor. 1,2

 1. Módlmy się:
  • by Duch Święty pociągał ludzi do Chrystusa, aby wszyscy doświadczyli miłości Ojca,
  • byśmy szukali tego, co nas łączy, i burzyli wszelkie mury podziału,
  • by wzrosło poczucie jedności i miłości do kraju,
  • by pokój Boży wypełniał serca ludzi,
  • o wysoką frekwencję wyborczą,
  • byśmy mądrze dokonali wyboru właściwych osób do Parlamentu Europejskiego, które będą nas godnie reprezentować i dbać o interesy Polski.
 1. Módlmy się o przywódców naszego kraju – Prezydenta A. Dudę, Premiera D. Tuska, Marszałka Sz. Hołownię i pozostałych przedstawicieli koalicji rządzącej – Wł. Kosiniaka-Kamysza, Wł. Czarzastego i R. Biedronia:
  • o ochronę,
  • o mądrość i uczciwość do zrealizowania zadań powierzonych im na ten czas,
  • o bojaźń Bożą, prawość i pokorę.
 1. Módlmy się o prawość i skuteczność działań poszczególnych ministerstw.
 2. Prośmy, by Bóg uwolnił polityków od przekleństwa korupcji i podziałów.
 3. Módlmy się:
  • o ujawnienie wszystkich zdrajców Polski i zlikwidowanie całej rosyjskiej siatki szpiegowskiej,
  • o wykrycie i zapobieżenie wszelkim próbom sabotażu,
  • o ujawnienie rosyjskich inspiratorów podburzających rolników,
  • o rolnictwo, by było opłacalne i konkurencyjne, o błogosławieństwo obfitych plonów,
  • o przywrócenie ładu i porządku prawnego w państwie,
  • o całkowite rozliczenie nieprawidłowości, które powstały w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.
 1. Módlmy się o skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa Polski:
  • o budowę skutecznej, odstraszającej bariery ochronnej na granicy z Rosją i Białorusią,
  • o mądrość w tworzeniu i realizowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego,
  • o rozbudowę i modernizację sił zbrojnych Polski.
 1. Dziękujmy Bogu, że nas ochrania i nadal prośmy Go o unicestwienie wszelkich planów inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.

On zapewnia twym granicom pokój… Ps. 147,14

 1. Módlmy się przeciwko wzrostowi poparcia dla islamu w naszym kraju.
 2. Módlmy się przeciwko antysemityzmowi.

MODLITWA O IZRAEL

Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. Ps. 121,2

Módlmy się o Izrael:

 • o opiekę Pana i pokój w Izraelu, Ps. 122,6
 • o mądrość i prawość dla przywódców Izraela, o szukanie Bożego planu,
 • o duchowe odrodzenie narodu żydowskiego,

Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia! Rzym. 11,12

 • o powrót zakładników,
 • o przychylność Polski dla Izraela i powołanie właściwej osoby na polskiego ambasadora w Izraelu.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Módlmy się:

 • o koniec wojny, śmierci i zniszczenia w Ukrainie, o całkowitą klęskę armii rosyjskiej,
 • o wylanie Ducha Świętego w Ukrainie,
 • o wzrost wsparcia i wszelkiej pomocy ze strony narodów,
 • o ochronę i skuteczna strategię walki dla armii ukraińskiej.

Błogosławiony niech będzie Bóg! On nie odrzucił mojej modlitwy i nie odmówił mi swojej łaski. Ps. 66,20