POLSKA 24 – STYCZEŃ 2018 r.

On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko-w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest Głową Ciała-Kościoła, On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała Pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko – na ziemi i w niebie – dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Kol. 1,15‑20

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Prośmy Boga, aby Jego synowie i córki mieli niegasnące pragnienie przełomu i wiary w cuda. Aby każdy doświadczył spotkania, które przeniesie go w świat „niemożliwego” i uzdolni do wypełnienia przeznaczenia.
 2. Módlmy się o potężną armię młodych ludzi, którzy będą wzrastać w Bogu i napełniać Polskę Bożą chwałą.
 3. Wołajmy, aby Kościół stał się domem modlitwy.

Mój dom będzie nazywany domem modlitwy przez wszystkie narody. Mar. 11,17

 1. Prośmy, aby Bóg napełnił Kościół duchową mądrością prowadzącą do poznania Jego woli po to, abyśmy postępowali w sposób godny Pana i mogli Mu się we wszystkim podobać. Abyśmy wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Prośmy o to, by Bóg wspomagał nas swoją mocą i uczył wytrwałości i cierpliwości we wszystkim.

Z radością dziękując Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych – tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Kol. 1,9-14

 1. Módlmy się, aby Polacy w trudnych sytuacjach, gdy przychodzą choroby, kryzys i niepewność, szukali rozwiązań przed Bożym tronem.

Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących. Ps. 27,13

 1. Módlmy się o jedność Kościoła w Polsce.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Bóg otwiera oczy Polakom, odwraca od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych – dzięki wierze w Jezusa! (Dz. 26,18)

 1. Módlmy się o Premiera, Rząd, Prezydenta i Parlament, a także osoby będące dla rządzących autorytetami – Jarosława Kaczyńskiego i ojca Tadeusza Rydzyka:
 • aby doświadczyli Jezusa Chrystusa i miłości Ojca,

Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mat. 4,17

 • aby bali się Pana Boga,

Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Przyp. 8,13

 • aby służyli Polsce z miłości do bliźniego,

Masz kochać bliźniego tak, jak samego siebie. Gal. 5,14

 1. Prośmy Boga, aby zatrzymał pogłębianie podziału wśród Polaków, aby nie dopuścił do jakichkolwiek starć i zamieszek pomiędzy Polakami.
 2. Nadal módlmy się o delegalizację nacjonalistycznych grup ONR (Obóz Narodowo Radykalny). Prośmy Jezusa, aby ich zwolennicy nawrócili się i żyli dla Królestwa Bożego.
 3. Prośmy Boga, aby wzbudził takiego przywódcę dla Polski, jakim był Dawid dla Izraela.
 4. Módlmy się, aby Bóg zatrzymał każdy plan ataku na Polskę ze strony Rosji. Wołajmy o zamieszanie w szeregach wroga, o powstrzymanie mocy ciemności, o unicestwienie każdego ukrytego planu.
 5. Módlmy się o Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz‑Waltz, by Boża łaska i przychylność były jej udziałem; prośmy o ochronę dla niej i jej rodziny.

A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Rzym. 8,28

 1. Błogosławmy Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska: Zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. (Iz. 26,3)

MODLITWA O UKRAINĘ, BLISKI WSCHÓD I IZRAEL

 1. Módlmy się, aby Ukraina szukała pomocy u Boga.

Dobry jest Pan – jest schronieniem w dniu niedoli, troszczy się o tych, którzy szukają w Nim ratunku. Nah. 1,7

 1. Módlmy się o unicestwienie planów ISIS (Daesz). Ogłaszajmy: Choć bezpieczni i tak liczni, będą skoszeni i przeminą. (Nah. 1,12)
 2. Ogłaszajmy nad Izraelem:

Pan, twój Bóg przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi! Sof. 3,17-18

 1. Dziękujmy Bogu za decyzję D. Trumpa dotyczącą uznania Jerozolimy stolicą Izraela:
 • módlmy się, aby UE i ONZ uznały prawo Izraela do stanowienia o swojej stolicy,
 • prośmy, aby Bóg zatrzymał falę rozruchów i przemocy ze strony Palestyny, która sprzeciwia się tej decyzji.
 1. Módlmy się, aby Jeszua, Król Izraela, objawił się Żydom i Arabom, by Jego miłość i wybawienie dotknęły cały Izrael.
 2. Prośmy o Boże prowadzenie w przygotowaniach Marszu Narodów w maju 2018 r. w 70 rocznicę powstania państwa Izrael. Módlmy się, aby wzięło w nim udział 1000 osób z Polski.