POLSKA 24 – SIERPIEŃ 2023 r.

JESTEM PANEM, KTÓREGO OBLICZE BĘDĄ OGĄDAĆ PRAWI

Gdyż Pan jest sprawiedliwy, On kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą Jego twarz. Ps. 11,7

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze, szukaj pokoju i do niego dąż. Oczy PANA patrzą na sprawiedliwych, Jego uszy słyszą ich krzyk. Ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, Aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Ps. 34,14–17

Módlmy się :

 • aby Kościół ufał Bogu w każdej sytuacji  i wierzył, że ON jest w stanie pomóc zachować pokój w każdych okolicznościach,

Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję; daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Jan 14,27

 • aby Kościół trwał w postawie dziękczynienia Bogu, nawet za to, co wydaje się oczywiste,

Będę błogosławił PANA w każdych okolicznościach, pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Ps. 34,2

 • aby czynił dobro bez względu na okoliczności,

Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Ps. 37,3

 • aby Kościół modlił się, szukał Bożych planów dla siebie i dla Polski, aby umiał rozpoznać moce demoniczne i usuwał je przez modlitwę i post, by Boże odpowiedzi traktował poważnie i stosował się do nich z bojaźnią , respektem, w posłuszeństwie i z wiarą,

Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Ef. 6,12

O, jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu i nie zwraca się do wyniosłych, ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. Ty PANIE, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł, w Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Ps. 40,5–6

 • aby Kościół w Boży sposób walczył o całe młode pokolenie i nie pozwolił przeciwnikowi na zwycięstwo.

MODLITWA O POLSKĘ

Polsko! Oczekuj Pana – teraz i na wieki!  Ps. 131,3

 1. Módlmy się o naród:
  • o przebudzenie,
  • o wzbudzenie przez Ducha Świętego odpowiedzialności za kraj, właściwe wybory, szukanie Bożych odpowiedzi według Bożych standardów,
  • o Bożą łaskę do widzenia rzeczywistości bez wypierania prawdy, o nie poddawanie się manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym, szczególnie módlmy się o młodych ludzi, których łatwo zwieść,
  • o umiejętność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje,
  • prośmy Boga, aby wprowadzał nowo narodzonych, namaszczonych ludzi w miejsca wpływu w różnych sektorach funkcjonowania państwa, aby moc Króla przemieniała Polskę.
 1. Przynośmy do Boga ważne dla Polski sprawy:
  • by wybory odbyły się w październiku, a ustawy i regulaminy wyborcze były zgodne z konstytucją, by Państwowa Komisja Wyborcza stała na straży prawa i nie dopuściła do ich zniekształcenia,
  • prośmy o dobrych gospodarzy dla kraju, ludzi prawych, z Bożą wizją, którzy zjednoczą naród,
  • o ujawnienie tego co ukryte, co nieprawe, o odkrycie niebożych wartości, planów i skrytych zamiarów ludzi ubiegających się o władzę, o ujawnienie ich prawdziwego oblicza,
  • o zahamowanie wzrostu długu publicznego, spadek inflacji, pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę kraju po pandemii,
  • o niezależność sądownictwa,
  • o skuteczną pomoc finansową dla samorządów, przedsiębiorców i rolników.
 1. Nie przestawajmy dziękować Bogu za pokój i ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi, szczególnie w kontekście grupy Wagnera, która działa przy naszej granicy z Białorusią.

MODLITWA O IZRAEL

Proście o pokój dla Jerozolimy! Niech się poszczęści tym, którzy ciebie kochają! Niech pokój panuje w twych murach i szczęście w twoich pałacach! Ze względu na mych braci i przyjaciół chcę ci życzyć pokoju! Ze względu na dom PANA, naszego Boga, pragnę szukać twojego dobra. Ps. 122,6–9

Módlmy się:

 • o pokój i bezpieczeństwo dla Izraela w tym trudnym dla nich czasie, gdy przeciwstawiają się ograniczaniu demokracji w swoim kraju,
 • prośmy, by Duch Święty pociągał serca ludzi do Chrystusa,
 • by Kościół na świecie rozumiał rolę Izraela i wstawiał się za nim,
 • aby Kościół w Polsce trwał w modlitwie za Izrael według Iz. 62,6

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Módlmy się:

 • aby armia ukraińska – z Bożą pomocą – wypędziła Rosjan ze swojej ziemi,
 • o Boże rozwiązania dla wywozu zboża z Ukrainy,
 • o zatrzymanie wsparcia militarnego Rosji, szczególnie ze strony Korei Płn. i Chin,
 • nadal módlmy się o Białoruś, by nie stała się częścią Rosji,
 • wstawiajmy się do Boga o uwolnienie w Białorusi więźniów politycznych polskiego pochodzenia, szczególnie prośmy o Andrzeja Poczobuta,
 • prośmy Boga, aby pociągnął Ukraińców, Białorusinów i Rosjan do Chrystusa.

Zwróćcie się do Mnie, skorzystajcie ze zbawienia, wy, ze wszystkich krańców ziemi, gdyż Ja jestem Bogiem i nie ma innego!  Iz. 45,22