POLSKA 24 – SIERPIEŃ 2021 r.

JESTEM DUCHEM WOLNOŚCI

Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność.  II Kor. 3,17

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Ogłoście wśród narodów: Poświęćcie się na wojnę! Pobudźcie walecznych! Niech ruszą do walki wszyscy wojownicy! Przekujcie swe lemiesze na miecze, a swoje sierpy na dzidy! Kto słaby, niech powie: Jestem mocny! Spieszcie też z pomocą okoliczne narody! Zbierzcie się tam! PANIE! Sprowadź swych walecznych! Joel 3,9–11

 1. Wstawiajmy się do Boga za Kościołem:
  • aby Bóg poruszył poszczególnych wierzących i całe wspólnoty kościelne, byśmy otrząsnęli się z samozadowolenia, apatii, bierności i konformizmu, byśmy stali się prawdziwymi wojownikami Pana,
  • by Duch Święty otworzył nam oczy, że powinniśmy, tak jak apostołowie, przewrócić świat do góry nogami, poszerzać Królestwo i niszczyć dzieła nieprzyjaciela, by każdy zajął wyznaczone przez Pana miejsce,

Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, w dniu próby, na pustyni.  Hebr. 3,7–8

  • by każdy nowonarodzony człowiek wziął na poważnie dla siebie Wielki Nakaz Misyjny Pana Jezusa,

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Mat. 28,18–20

  • byśmy stawali razem, wszystkie pokolenia i wszyscy wierzący, szykując drogę na przyjście Pana.

Przechodźcie! Przechodźcie przez bramy! Róbcie drogę ludowi! Torujcie! Torujcie trakt bity! Usuwajcie kamienie! Podnieście sztandar dla ludów! Iz. 62,10

 1. Ogłaszajmy: Całe młode pokolenie w Polsce jest myśli Chrystusowej! I Kor. 2,16
 2. Wstawiajmy się do Boga za młodym pokoleniem:
  • aby Jezus Chrystus zamieszkał w sercach młodych ludzi i stał się wzorem dla całego pokolenia,
  • aby Jego łaska sprawiała, że młodzi ludzi odrzucają i wyrzekają się wszelkiej bezbożności, stają się tymi, którzy nie idą za radą bezbożnych, ani nie stoją na drodze grzeszników, ani nie zasiadają w gronie szyderców, lecz kochają Chrystusa i mają upodobanie w Jego prawie,
  • by świętość stała się dla młodych ludzi stylem prawdziwego życia, przygodą z Panem Wszechświata, aby rozpoczęli poruszanie się w rzeczywistości duchowej wśród znaków i cudów,
  • by doświadczali miłości Ojca, szczególnie te osoby, które doświadczyły przemocy, wykorzystania, pogardy, braku miłości i ochrony,
  • nadal módlmy się o Bożą ochronę, właściwe relacje, czystość seksualną,
  • wołajmy o przełomy w relacjach z rodzicami i rodzeństwem.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Nadal wstawiajmy się do Boga za całym narodem o głębokie uzdrowienie serc poprzez doświadczanie miłości Ojca.
 2. Dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy częścią wspólnoty narodów europejskich, za związany z tym wieloletni pokój i dobrobyt. Módlmy się, aby Polska odzyskała silną pozycję w Unii Europejskiej.
 3. Módlmy się o Polskę:
  • abyśmy pozostali krajem, w którym panuje wolność i demokracja,
  • by Bóg zatrzymał plan destrukcji naszego kraju,
  • módlmy się o wolne media, o powstrzymanie zakusów władzy do ich ograniczania,
  • aby Bóg przywrócił nam niezależne sądownictwo, o odwagę i Boże wsparcie dla przedstawicieli władzy sądowniczej,
  • wstawiajmy się do Boga, aby powstrzymał wszelkie plany dotyczące systemu edukacji, które mogłyby go zniszczyć,
  • módlmy się, aby Bóg usunął z miejsc władzy ludzi, których pragnieniem jest panowanie nad innymi i wykorzystywanie stanowisk do gromadzenia fortun, aby uwolnił nas od panowania mocy ciemności,
  • o ochronę samorządów i powstrzymanie niekorzystnych zmian ograniczających możliwości ich działania,
  • prośmy o ochronę granic, także w sferze dostępu cybernetycznego,
  • wołajmy o przenikanie Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.

MODLITWA O IZRAEL

Boże, wykup Izraela ze wszystkich jego niedoli. Ps. 25,22

 1. Dziękujmy Bogu, że chroni Izrael i trzyma w swoim ręku historię tego narodu.
 2. Módlmy się:
  • aby mieszkańcy Izraela doświadczyli zbawienia przez moc krzyża Jezusa Chrystusa,
  • by pokój, który przewyższa wszelki rozum stał się udziałem Izraela,
  • by miłość Boga Ojca leczyła serca ludzi z traumy,
  • by rząd Izraela szukał rady Boga we wszelkich sprawach,
  • nadal módlmy się, aby Polska była sprzymierzeńcem Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

 1. Módlmy się, aby Duch jedności połączył Kościół na Białorusi, aby lud Pana stanął w autorytecie Jezusa Chrystusa by rozprawić się z siłami ciemności w swoim kraju.
 2. Módlmy się, aby Ukraina i Białoruś stały się wolnymi narodami, bez interwencji Rosji.
 3. Nadal wstawiajmy się do Boga o uwolnienie więźniów na Białorusi – Białorusinów polskiego pochodzenia i wszystkich opozycjonistów, a także o zatrzymanie przemocy i terroru.