POLSKA 24 – MARZEC 2021 r.

JESTEM KRÓLEM, KTÓRY NADEJDZIE WKRÓTCE

Zatrąbił siódmy anioł. Wówczas w niebie rozległy się okrzyki: Nasz Pan, i Jego Chrystus, zapanował nad światem! Będzie On królował na wieki. Obj. 11,15

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Oto czynię rzecz nową – już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. Iz. 43,19

 1. Módlmy się, aby całe Ciało Chrystusa doświadczyło objawienia, że jest siłą duchową narodu, by przeciwstawiało się nieprzyjacielowi, odbierając mu władzę i panowanie.
 2. Wołajmy do Boga, aby Duch Święty objawił nam, co to znaczy, że potrzebujemy siebie nawzajem, całego Ciała Chrystusa.
 3. Prośmy, aby Kościół rezygnował z religijnych schematów, utartych sposobów postępowania, szukał u Boga nowych dróg, nowych strategii, Jego planów na ten czas, by Królestwo Boże było ustanawiane z nową jakością i w nowy Boży sposób.
 4. Módlmy się, by nasz niebiański Ojciec pokazał nam, jak uczyć, szkolić, budować relacje w trakcie pandemii, by być przygotowanym na inne trudne rzeczy, które mogą się wydarzyć.
 5. Wstawiajmy się, za każdym chrześcijaninem, aby potrafił zarządzać swoim życiem – talentami, które otrzymał od Pana, siłą, potencjałem osobowości, zainteresowaniami, finansami – by znacznie powiększać Królestwo swojego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze Mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Obj. 22,12

Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Mat. 16,27

 1. Wołajmy do Boga, aby podnosił się poziom modlitwy, wzrastała liczba wstawienników i stróżów na murach.
 2. Módlmy się o młode pokolenie:
  • w Imieniu Pana Jezusa ogłaszajmy, że przychodzi Boża sprawiedliwość na wszelką głęboko zakorzenioną nieprawość seksualną, perwersję, grzech i wykorzystywanie młodego pokolenia w Polsce, ogłaszajmy ujawnienie osób i miejsc,
  • aby Bóg chronił dzieci i młodzież przed wykorzystaniem seksualnym i leczył tych, którzy tego doświadczyli,
  • prosząc, aby pieniądze przeznaczone na leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży trafiały do miejsc, gdzie we właściwy sposób realizowana jest pomoc medyczna i terapia,
  • prosząc, aby nasz niebiański Tata ochronił młode pokolenie przed złymi skutkami izolacji i braku relacji z rówieśnikami,
  • wołajmy także o mądrość dla rodziców, by dostrzegali, co się dzieje z ich dziećmi, potrafili zarządzać czasem dzieci, organizowali dla nich aktywności i „odrywali” młodych od komputerów i komórek,
  • prosząc Boga, aby dał Kościołowi pomysły, jak pomagać młodemu pokoleniu,
  • wołając, aby troska o młode pokolenie miała najwyższy priorytet w Kościele.
 1. Ogłaszajmy nad młodym pokoleniem, że są bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowani, bystrzy i mądrzy, posiadający wiedzę, zdolni w nauce, znający Pana Jezusa i oddani Jemu jak Daniel i jego przyjaciele! (Dan. 1,4)

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy w imieniu Pana Jezusa, że opór nieprzyjaciela w umacnianiu Covid–19 w sferze naturalnej i duchowej ulega zniszczeniu!

 1. Módlmy się, aby Duch Święty i armie aniołów nieśli wybawienie tym osobom, które atakowane są przez siły demoniczne, przez depresję, beznadzieję, lęk, myśli samobójcze, alkohol, zwiedzenie, zamieszanie.
 2. Módlmy się o wszelką, skuteczną pomoc dla tych ludzi biznesu, którym Państwo nie pomaga, prośmy o pracę dla tych, którzy ją stracili, prośmy o nadzieję i pomysły.
 3. Prośmy Boga, aby zatrzymał nieuczciwe przejęcia firm, hoteli i restauracji, aby chronił własność ludzi przed kradzieżą.
 4. Módlmy się, by zostały uwolnione nowe, świeże strategie przenikania Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.
 5. Nadal módlmy się:
  • o właściwą osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • o mądre, odpowiedzialne i prawe przywództwo w Polsce,
  • o ewangelistów wysłanych do środowisk politycznych w naszym kraju.

Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o Mnie, że Ja, Pan, okazuję łaskę, kieruję się na ziemi tym, co słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuję – oświadcza Pan. Jer. 9,23

 1. Nadal módlmy się, aby nie dochodziło do kolejnych ataków na niezależne sądownictwo i niezależne media.
 2. Wołajmy, aby władze państwowe dążyły do ograniczenia działalności organizacji nacjonalistycznych i faszyzujących, aby nie pozwalały na zatrudnianie członków tych organizacji na ważnych stanowiskach państwowych.
 3. Dziękujmy Bogu za to, że Jego aniołowie ochraniają nasze granice.

MODLITWA O IZRAEL

Słuchajcie słowa Pana narody! Głoście na dalekich wyspach, że Ten, który rozproszył Izraela, znowu go gromadzi. I strzec go będzie, jak pasterz swej trzody. Jer. 31,10

Módlmy się:

 • by Żydzi na całym świecie usłyszeli głos swojego Boga, wzywający ich do domu,
 • by Bóg okazał swoją przychylność i objawił Mesjasza każdemu swemu dziecku w Izraelu,
 • aby Kościół błogosławił Izrael i rozumiał Boży plan dla Żydów i narodów.