POLSKA 24 – MAJ 2023 r.

JESTEM OBLUBIEŃCEM, KTÓRY POWRACA PO SWOJĄ OBLUBIENICĘ

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Obj. 22,17

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Oto w dniach ostatecznych – mówi Bóg – wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Dz. 2,17

 1. Błagajmy o potężne wylanie Ducha Świętego w Polsce: Duchu Święty pomóż nam szaleńczo kochać Jezusa, by każda myśl, każde słowo, każdy uczynek podobały się Jemu, rozbudź w nas głód i pragnienie doświadczania Boga i wszystkiego co ON zamierzył dla nas i przez nas.
 2. Wstawiajmy się, by cały Kościół, każdego dnia, w intymny, osobisty sposób doświadczał zanurzania się w Duchu Świętym to znaczy abyśmy świadomie i celowo wchodzili w Bożą obecność i trwali w niej bez żadnych dodatkowych motywacji, tylko po to, aby z NIM BYĆ.

I dodał: Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga. Jan 1,51

Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie… Ps. 37,7

 1. Módlmy się, abyśmy w mocy Ducha Świętego byli świadectwem i głosili Jezusa, który jest miłością naszego życia, a będąc pod Jego autorytetem uzdrawiali i uwalniali ludzi.

Każdy, kto we mnie wierzy, będzie czynił to, co ja. Dokonacie jeszcze większych rzeczy niż te, ponieważ Ja idę do Ojca. Jan 4,12

MODLITWA O POLSKĘ

Wołajmy do Boga: Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił! Oby przed Twym obliczem zatrzęsły się góry!! Iz. 64, 1

 1. Módlmy się o naród:
  • prośmy Boga Ojca, aby usunął fałszywe przekonanie, że na Jego miłość trzeba sobie zasłużyć,
  • módlmy się, by Jego miłość uwolniła Polaków od skłonności do bycia sierotami, by przyszło poczucie bezpieczeństwa i prawdziwa tożsamość synów i córek.
  • prośmy, aby Duch Święty uwolnił w naszym narodzie wiarę, miłość i trzeźwe myślenie,
  • prośmy o Boża łaskę, abyśmy nie poddawali się manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym i potrafili podejmować właściwe wybory,
  • prośmy o zdolność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje.
 1. Módlmy się:
  • aby rządzący doświadczyli osobistego spotkania z Bogiem,
  • o przywódców, którzy niosą Bożą wizję dla Polski, ludzi prawych, którzy nie ugną się pod naciskiem, nie przestraszą, będą usuwać podziały, jednoczyć naród i służyć z pasją,
  • prośmy, aby to, co ukryte wyszło na jaw, o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o upublicznianie i sprawiedliwe osądzanie wszelkiej nieprawości.
 1. Módlmy się o ważne dla Polski sprawy:
  • systemowe, hojne zabezpieczenie finansowe dla ludzi niepełnosprawnych,
  • spadek inflacji, poprawę sytuacji gospodarczej i uwolnienie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę kraju po pandemii,
  • uzdrowienie stanu sądownictwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego,
  • korzystne dla polskiego rolnictwa rozwiązania prawne dotyczące napływu zboża, produktów rolnych i mięsa z Ukrainy,
  • radykalną poprawę w państwowych służbach dbających o bezpieczeństwo kraju.
 1. Wyrażajmy Bogu wdzięczność za pokój i ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów: dzień i noc – nigdy nie umilkną. Iz. 62,6

 1. Módlmy się, by Kościół w Polsce – rozumiejąc rolę Izraela dla narodów – z pasją, gorliwością i miłością włączył się do postu i modlitwy o Izrael od 7 do 28 maja, abyśmy błogosławiąc Izrael, oczekiwali błogosławieństwa Boga dla Polski (I Mojż. 12,3).
 2. Módlmy się o pokój w Izraelu, o Bożą ochronę, prowadzenie i wypełnienie Bożego planu. Wołajmy szczególnie o pokojowe rozwiązanie konfliktu pomiędzy rządem Izraela i społeczeństwem, który wyniknął z planowanego przez rząd przejęcia kontroli nad sądownictwem.
 3. Błogosławmy Żydów powracających do Izraela z różnych stron świata, módlmy się o ich przeloty, zdrowie, siły i zdolność adaptacji w nowych warunkach.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Módlmy się w sprawie wojny w Ukrainie:

 • dziękujmy Bogu, że ON ma plan zakończenia wojny i prośmy, aby to stało się szybko,
 • nadal módlmy się o przywódców narodów, by w różnorodny sposób pomogli Ukrainie wyrzucić najeźdźców,
 • prośmy o Boża ochronę dla ukraińskiej armii, o zaopatrzenie, broń i siły do obrony kraju,
 • prośmy Boga, by zatrzymał plany Putina, nie dopuścił do użycia broni jądrowej, zamknął wszelki dostęp Rosji do zakupu broni,
 • módlmy się o Białoruś, by nie została wchłonięta przez Rosję.