POLSKA 24 – MAJ 2022 r.

JESTEM TYM, KTÓRY PRZYJDZIE ZNOWU

A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jan 14,3

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się za całym Kościołem w Polsce:
  • aby poszczególne wspólnoty współpracowały ze sobą, by ratować zagubionych ludzi,
  • aby przywódcy razem modlili się, dzielili zasobami i możliwościami, nie troszcząc się o to, komu przypadnie zasługa,
  • aby wśród Bożych dzieci wzrastał zapał i żarliwość dla Królestwa Bożego, by przychodziło potężne Boże poruszenie.

Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Kol. 3,14

 1. Módlmy się o Kościół słowami apostoła Pawła z Listu do Kolosan 1,9–14, prosząc:
  • aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać,
  • wydawali owoc w każdym dobrym czynie,
  • i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim.

… z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych – tam, gdzie panuje światło. ON nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Kol. 1,11–14

 1. Prośmy Boga, aby Kościół nie ustawał w udzielaniu pomocy Ukraińcom, dzielił się tym, co ma hojnie i z radością, by przychodziło Boże pomnożenie.
 2. Nadal módlmy się, aby Boże Słowo stanowiło pochodnię dla naszych nóg.

Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Ps.119,105

 1. Módlmy się, aby w tych dziwnych czasach Bóg wylał swojego Ducha na młode pokolenie, przebudził je do prawdziwego życia, napełnił miłością, nadzieją i wiarą.
 2. Prośmy Boga, aby wzbudził potężną służbę apostolską i proroczą.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o cały nasz naród:
  • abyśmy stali w jedności, nie wdając się w kłótnie o moralność, światopogląd czy też interesy różnych grup społecznych.

Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Rzym.12,18

  • abyśmy wytrwali w miłości i cierpliwości, niosąc pomoc Ukraińcom,
  • abyśmy widzieli niegodziwość i nieprawość wśród rządzących i umieli przeciwstawić się temu.
 1. Nadal prośmy Boga, aby usuwał spośród rządzących tych, którzy Polsce szkodzą, aby wzbudzał wśród elit ludzi prawych, by posyłał do nich ewangelistów.
 2. Modlitwa o ważne dla Polski sprawy:
  • o zachowanie niezależnego sądownictwa,
  • o zakończenie sporu z Unią Europejską i odblokowanie przeznaczonych dla Polski środków finansowych,
  • o właściwe sojusze Polski w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej,
  • o zabezpieczenie energetyczne kraju, niezależne od Rosji,
  • o zdemaskowanie szpiegów rosyjskich w Polsce, a także wszelkich nieprawych wpływów rosyjskich w naszym kraju,
  • o skuteczne wsparcie Ukraińców przez nasze Państwo, aby mogli w Polsce samodzielnie funkcjonować,
  • o pomoc dla przedsiębiorców, którzy przez podwyżki cen prądu i gazu stanęli w obliczu bankructwa,
  • o spadek inflacji,
  • o ochronę i wsparcie polskich rolników i hodowców.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę naszych granic, prośmy Go, aby zatrzymał każdy plan ciemności, aby wojna nie dotknęła nas ani z powietrza, ani z ziemi, ani z morza.

MODLITWA O IZRAEL

Zawróć, Izraelu, do Pana, swego Boga … Oz. 14,1

Wstawiajmy się za Izraelem:

 • aby zawrócił do Boga i poznał swego Mesjasza Jezusa Chrystusa,
 • aby Żydzi z Ukrainy i innych narodów mogli bez przeszkód wracać do swojej ziemi,
 • prośmy o pokój dla Jerozolimy (Ps. 122,6),
 • wołajmy o ochronę Izraela,
 • módlmy się, aby Kościół w Polsce rozumiał znaczenie Izraela i błogosławił Izrael.

MODLITWA O UKRAINĘ

Módlmy się do Boga za Ukrainą:

 • o koniec wojny w Ukrainie, prośmy, aby Bóg nie pozwolił Rosji zdobyć lądowego przejścia na Krym,
 • aby światowi przywódcy radykalnie i skutecznie pomogli Ukrainie wyrzucić ze swojej ziemi Rosjan ,
 • o cud przeżycia dla ludzi w okupowanych przez Rosjan miejscach, o Bożą ochronę i zaopatrzenie dla nich,
 • o życie i powrót do Ukrainy tych, którzy zostali wywiezieni do Rosji,
 • o Kościół w Ukrainie, aby stanął w jedności i autorytecie, sprowadzając na ziemię Boży plan dla narodu,
 • o mądrość i ochronę dla Prezydenta i rządu Ukrainy,
 • o ochronę i skuteczną strategię dla armii i obrony terytorialnej Ukrainy.

MODLITWA O ROSJĘ

 1. Nadal ogłaszajmy Boży sąd i upadek nieprawości na Kremlu.
 2. Ogłaszajmy klęskę strategii Rosji i zamieszanie w szeregach armii rosyjskiej.
 3. Módlmy się by rosyjska armia nie użyła broni jądrowej.
 4. Prośmy Boga, aby z oczu Rosjan spadły zasłony ciemności, by zobaczyli prawdę o tej wojnie.