POLSKA 24 – MAJ 2021 r.

JESTEM DUCHEM KTÓRY ZOSTANIE WYLANY NA WSZELKIE CIAŁO

Oto w dniach ostatecznych – mówi Bóg – wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny.  Dz. 2,17

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Dziękujmy Bogu, że On wyleje swego Ducha na WSZELKIE CIAŁO.

 1. Módlmy się:
  • aby Kościół prawdziwie odkrył i żył prawdą, że Bóg jest dobry, by doświadczał głębokości Bożego serca i wielkości Jego miłości,

Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia! Ps.34,9

  • abyśmy uwierzyli, że zostaliśmy stworzeni ze zdolnością do upodabniania się do Jezusa.
 1. Wołajmy do Boga:
  • abyśmy żyli Ewangelią tak, jak żył nią Jezus,
  • abyśmy głosili Ewangelię tak, jak głosił ją Jezus,
  • abyśmy demonstrowali Ewangelię tak , jak demonstrował ją Jezus,

On wybrał nas w NIM przed założeniem świata, abyśmy wobec NIEGO byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Ukochanym. Ef. 1,4–6

  • by Kościół funkcjonował jak rodzina, trwał we wspólnocie łącząc pokolenia, kierując się szacunkiem i miłością, kontynuując styl życia opisany w Dziejach Apostolskich – oparty na Bożej obecności i mocy Ducha Świętego.

A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Rzym. 15,5–6

 1. Wstawiajmy się za pokoleniem młodych w Polsce:
  • w imieniu Pana Jezusa ogłaszajmy: Wszyscy oni znać mnie będą! 8,11
  • módlmy się o wylanie Ducha Św. na młode pokolenie, o zanurzenie w Jego obecności, by poznali Bożą miłość i dobroć i chcieli żyć w świętości,
  • módlmy się o czystość seksualną wśród młodych ludzi,
  • prośmy, aby Jezus włożył w nich swoje marzenia i plany, by wylał na nich radość, dał siły do życia i nauki, ochotę do właściwej zabawy i relacji,
  • nadal módlmy się o Bożą ochronę, o nadzwyczajne Boże interwencje i zatrzymanie wszelkich planów wroga (samobójstwa, depresje, apatia, niechęć do życia…)
  • prośmy, aby Duch Św. chronił młode pokolenie przed manipulacją działającą przez media,
  • módlmy się o dobre relacje między rodzicami i dziećmi, o właściwą komunikację, o mądrość w wychowaniu dzieci dla Pana,
  • błogosławmy nauczycieli i dzieci w procesie zdalnego nauczania,
  • módlmy się, aby jak najszybciej zostały otwarte szkoły.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Błogosławmy rządzących prosząc o mądrość dla nich, módlmy się, aby korzystali z pomocy właściwych doradców.

Wszystkich poważajcie, darzcie miłością braci i siostry, żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla. I Piotra 2,17

Wybawienie zapewnia wielu doradców  Przyp. 11,14b

 1. Wstawiajmy się do Boga, aby błogosławił rozwojem i powodzeniem każdą sferę działalności gospodarczej, która została dotknięta skutkami Covid–19.
 2. Nadal módlmy się o nowe, świeże strategie przenikania Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.
 3. Módlmy się, aby Bóg otworzył drzwi do ewangelizacji środowisk politycznych, w tym szczególnie polityków zasiadających w Sejmie i w Senacie.
 4. Módlmy się o reformę systemu zdrowia, właściwe finansowanie, doposażenie w sprzęt, a szczególnie na znalezienie sposobu, aby wzrosło zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek.
 5. Prośmy Boga o właściwą osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
 6. Módlmy się o niezależne sądownictwo i niezależne media.
 7. Dziękujmy Bogu za pokój i wolność, za ochronę naszych granic.

MODLITWA O IZRAEL

Chcę bowiem bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, zgodnie ze słowami: Z Syjonu przyjdzie Wybawca i usunie bezbożność Jakuba. Takie zawrę z nimi przymierze, kiedy zmażę ich grzechy. Rzym. 11,25–27

 1. Módlmy się o wylanie Ducha Świętego i zbawienie Izraela.
 2. Dziękujmy Bogu, że sprowadza do Izraela Żydów z różnych zakątków ziemi.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

Dziękujmy Bogu, że wojska rosyjskie nie weszły na teren Ukrainy i Białorusi i powróciły w głąb Rosji. Błogosławmy Rosję, Ukrainę i Białoruś pokojem i Bożym nawiedzeniem. Wstawiajmy się za Kościołem, aby był jednomyślny, pełen współczucia, braterstwa, litości i pokory. I Piotra 3,8