POLSKA 24 – LISTOPAD 2023 r.

JESTEM BOGIEM, KTÓRY WIE WSZYSTKO

ON strzeże kroków swoich wiernych, bezbożni zaś milkną w ciemności, człowiek bowiem staje się mężny nie dzięki swej własnej mocy…  I Sam. 2,9

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Módlmy się:

 • aby Kościół wywyższał Jezusa Chrystusa i z całego serca zabiegał o Królestwo Boże,
 • aby chodził w autorytecie i mocy Jezusa,
 • aby był pełen skromności i prostoty, miłosierdzia, miłości i wierności,
 • aby nie milczał, lecz był wyrazicielem Bożych wartości,
 • aby udzielał poparcia Izraelowi.

Odnów nas, Boże naszego zbawienia, powstrzymaj swoje wzburzenie. Czy zamierzasz się gniewać na wieki, czy Twój gniew ma spaść na przyszłe pokolenia? Ożyw nas raczej na nowo, niech Twój lud rozraduje się w Tobie! Okaż nam, PANIE, swoją łaskę, daj dostąpić Twojego zbawienia! Chcę posłuchać, co odpowie Bóg: Oto PAN ogłasza pokój dla swego ludu, dla Jemu oddanych; Niech nie powracają do swojej głupoty. Naprawdę bliskie jest zbawienie Tym, którzy się Go boją, tak aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi, aby łaska mogła spotkać prawdę, a sprawiedliwość ucałować pokój. Oto prawda wykiełkuje z ziemi, z nieba wyjrzy sprawiedliwość, PAN otoczy nas swym dobrem i nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość wyruszy przed Nim i wytyczy drogę Jego krokom. Ps. 85,5–14

MODLITWA O POLSKĘ

Dziękujmy Bogu za czas wyborów, za Jego błogosławieństwo i łaskę, za wysoką frekwencję i udział młodego pokolenia. Dziękujmy, że wzbudził w naszych sercach miłość do Polski, odpowiedzialność za kraj i pragnienie jedności, szacunku i wolności dla nas i przyszłych pokoleń.

W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszajmy, że Polska jest krajem jedności!!!

 1. Módlmy się:
  • aby Bóg usunął wszelkie przeszkody, które blokują wyznaczenie premiera nowego rządu,
  • by liderzy partii politycznych wybrani przez naród do tworzenia nowego rządu byli pełni pokory, budowali relacje jedności, wzajemnego szacunku i zaufania, by Bóg obdarzył ich mądrością do sprawowania władzy i jednoczenia narodu, by ich serca przylgnęły do Boga,
  • nadal prośmy, aby Bóg uleczył cały naród z demonicznej infekcji kłamstwa, nienawiści i chęci zemsty, aby Duch Święty wnosił życie i pokój w każde miejsce chaosu i zamieszania.

I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość poziomicą. I zmiecie grad schronienie kłamstwa, a kryjówkę fałszu zaleją wody. Iz. 28,17

 1. Módlmy się o ochronę naszych granic, szczególnie teraz, w okresie zmiany władzy. Prośmy Boga, aby osłaniał nas z każdej strony, niweczył każdy zamiar wroga, zatrzymał każdy jego ruch skierowany przeciwko nam ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Słuchajcie słowa PANA narody! Głoście na dalekich wyspach, że Ten, który rozproszył Izraela, znowu go gromadzi. I strzec go będzie jak pasterz swej trzody. Jer. 31,10

Módlmy się o Izrael:

 • aby Duch Święty pocieszał serca ludzi, którzy stracili swoich bliskich, aby leczył ich ból,
 • o uwolnienie zakładników z rąk terrorystów,
 • o niesamowite działanie Ducha Świętego w przyciąganiu ludzi do Mesjasza Jezusa,
 • o Bożą interwencję w Izraelu, o miłosierdzie, łaskę i przychylność,
 • o mądrość dla rządu Izraela w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • o szczególną ochronę dla armii młodych ludzi, którzy walczą o swój kraj,
 • o uznanie przez narody świata prawa Izraela do obrony przed terrorystami Hamasu,
 • o pokój dla Jerozolimy i ochronę Wzgórza Świątynnego,
 • o unicestwienie przez Boga okultystycznych tarcz ochronnych stwarzanych przez terrorystów z ludności cywilnej i zakładników.

Tak, TY, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, powstań i nawiedź wszystkie narody! Nie pobłażaj nikomu, kto zdradliwie knuje niegodziwość! Ps. 59,6

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Módlmy się:

 • o zakończenie wojny w Ukrainie i wypędzenie Rosjan,
 • o zatrzymanie ataków na ludność cywilną i infrastrukturę miast.
 • o zamieszanie w planach Rosji i Białorusi.