POLSKA 24 – LIPIEC 2021 r.

JESTEM SŁOWEM BOŻYM

Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał: Słowo Boga. Obj. 19,13

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się o Kościół w Polsce:
  • aby Kościół „wypuścił z rąk” poleganie na sobie, by stał się „jak dziecko”, które ufa Ojcu i wie, że w rękach Ojca jest absolutnie wszystko,

Będzie mnie wzywał, a Ja mu odpowiem, Ja sam będę z nim w niedoli, Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długim życiem I ukażę mu moje zbawienie. Ps. 91,15

  • prośmy Chrystusa, aby wprowadził nas w pojednanie międzypokoleniowe, by wzajemna miłość i szacunek torowały drogę do wspólnych działań dla Królestwa Bożego,

Was natomiast, oby Pan jeszcze bardziej i obficiej wypełnił wzajemną miłością. I Tes. 3,12

  • aby Słowo Boże, głoszone w różnorodny sposób, docierało do serc ludzi, zmieniało życie i przyciągało do Boga, by wiele osób zostało zbawionych,

Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Hebr. 4,12

 1. Ogłaszajmy nad młodym pokoleniem Słowa Pana z Psalmu 112,1:

O, jak szczęśliwy jest człowiek, w którym jest bojaźń Pana, a Jego przykazania są dla niego rozkoszą.

 1. Módlmy się o młodych ludzi:
  • aby Duch Święty nie dawał im spokoju i pociągał w ramiona Jezusa Chrystusa,
  • by pokochali Słowo Boże, a ich serca wypełniły wielkie Boże marzenia,
  • módlmy się o wakacje: o Bożą ochronę, radość, właściwe relacje, czystość seksualną,
  • prośmy o przełomy w relacjach z rodzicami i rodzeństwem,
  • nadal prośmy Boga o uleczenie dzieci, które doświadczyły przemocy, wykorzystania, pogardy, braku miłości i ochrony,
  • módlmy się, aby Bóg zatrzymywał młodych ludzi chcących popełnić samobójstwo,
  • módlmy się o właściwy i skuteczny system pomocy terapeutycznej i psychiatrycznej.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Wstawiajmy się do Boga za całym narodem – aby przyszło głębokie uzdrowienie serc poprzez doświadczanie miłości Ojca.
 2. Prośmy Boga o zmianę postawy serc Polaków, o uniżenie i pokutę z pychy narodowej.
 3. Módlmy się o rządzących Polską, aby Duch Pana spoczął nad nimi, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Bożej.

Z powodu nieprawości kraj ma wielu rządców, lecz człowiek rozsądny wie, jak utrzymać ład. Przyp. 28,2

 1. Prośmy Boga o Jego miłosierdzie i łaskę w sprawach dotyczących naszego kraju:
  • o dobrostan całego państwa, rozwój gospodarczy, nowe inwestycje,
  • nowoczesny i skuteczny system ochrony środowiska: zasobów wody, terenów zielonych,
  • zreformowany i dofinansowany system służby zdrowia,
  • niezależne sądy i wolne media,
  • dobrze zorganizowane i wolne od politycznego „programowania” szkolnictwo,
  • uczciwe rozdysponowanie środków finansowych z Unii, bez względu na opcje polityczne,
  • o skuteczne i rozsądne rozwiązanie konfliktu z Czechami o kopalnię Turów,
  • o ochronę granic naszego kraju,
  • o przenikania Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.

MODLITWA O IZRAEL

Izraelu, wyczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska, On obficie darzy odkupieniem. Ps. 130,7

Prośmy Boga:

 • o zbawienie Żydów i Arabów,
 • o uleczenie serc ludzi z traumy, strachu i bólu z powodu nalotów rakietowych, braku bezpieczeństwa i ciągłych ataków terrorystycznych,
 • o pokój dla Izraela, zatrzymanie fali terroru i nienawiści,
 • błogosławmy nowy Rząd Izraela prosząc o Boże kierownictwo dla niego, prośmy także o ludzi pojednania,
 • módlmy się, aby Polska stawała za Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

 1. Dziękujmy Bogu za naszych sąsiadów. Módlmy się, aby Ukraina i Białoruś były wolnymi narodami, bez interwencji i „pomocy” Rosji.
 2. Nadal wstawiajmy się do Boga o uwolnienie więźniów na Białorusi – Białorusinów polskiego pochodzenia i wszystkich opozycjonistów, o zatrzymanie przemocy i terroru.