POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2021 r.

JESTEM ZBAWICIELEM POGAN I ŻYDÓW

Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Rzym. 10,12-13

Módlmy się, aby Bóg zatrzymał plagę wirusa.

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem.
Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba.
I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy.
Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki. Mat.6,9-13

 1. Módlmy się:
  • by Kościół z całego serca uwielbiał Boga i dziękował MU za wszystko i pomimo wszystko, gdyż On z każdej sytuacji może wyprowadzić dla nas dobro; koniec narzekania, czas na wdzięczność, koniec oglądania się do tyłu, wspominania tego co utracone, czas by patrzeć do przodu, IV Mojż. 11,31–34,

Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I Tes. 5,18

  • byśmy w tym czasie próby zbliżyli się do Boga jak nigdy dotąd, szukali Jego obecności i pielęgnowali tę obecność jak największy skarb,
  • módlmy się, aby nasza wiara i radość nie były zależne od okoliczności, aby Bóg dał nam prawdziwą zdolność do poruszania się w realiach czasu pandemii, trudności gospodarczych, działań rządu, wszystkich wyzwań tego czasu,

…lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Hab. 2,4b

  • byśmy szukali Jego woli, strategii, wskazówek, pytali Jezusa jak się modlić,
  • byśmy przebaczali i wyznawali grzechy, oczyszczali swe życie i jednali się ze sobą,
  • módlmy się, aby Kościół nie poddawał się manipulacji informacyjnej, działającej szczególnie poprzez media, abyśmy umieli rozróżnić prawdę od kłamstwa,
  • prośmy Boga, aby uczył nas, jak zachowywać jedność na każdym poziomie relacji, by obnażał sytuacje, gdy nieprzyjaciel próbuje nas dzielić, by użył nas – Kościoła – do gaszenia konfliktów. Jan 17,20-22
 1. Wstawiajmy się za młodym pokoleniem:
  • przede wszystkim dziękujmy Bogu za dzieci i młodzież i módlmy się, aby nie zgasły w nich marzenia, plany, ochota do zabawy i relacji, chęć uprawiania sportu…
  • w imieniu Pana Jezusa ogłaszajmy, że Syn Boży dociera do serc młodych ludzi, objawia Siebie, zbawia i pociąga do Królestwa, daje im rozum, aby Go poznawali, bo tylko ON jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, I Jana 5,20
  • módlmy się o ochronę dla nich, o nadzwyczajne Boże interwencje, o zatrzymanie wszelkich planów wroga,
  • prośmy Boga, aby uczył nas jak pomagać młodym ludziom, módlmy się o mądrość dla rodziców i nauczycieli, prośmy o Boże pomysły, które zniwelują skutki izolacji,
  • módlmy się, by wstawiennictwo o młode pokolenie miało najwyższy priorytet w Kościele.

MODLITWA O POLSKĘ

Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą twoim udziałem (Polsko)! II Tym. 1,2

 1. Módlmy się, aby w tym trudnym czasie Polacy szukali Boga, aby Jezus Chrystus spotkał się z każdą osobą, przeniknął serca swoją miłością, uwolnił od grzechów i ciężarów, dał pewność zbawienia, nadzieję i chęć do życia.
 2. Wstawiajmy się za rządzącymi i błagajmy Boga o mądrość dla nich, módlmy się, aby Boże światło i Boża prawda przezwyciężyły ciemność, zamęt, strach i panikę.

Nie wiemy, co zrobić, dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie. II Kron. 20,12

 1. Prośmy Boga, aby przyszedł z pomocą tym, którzy stanęli w obliczu bankructwa, aby zatrzymał nieuczciwe przejęcia firm i nieruchomości.
 2. Módlmy się, by zostały uwolnione nowe, świeże strategie przenikania Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.
 3. Wołajmy do Boga o Jego interwencję w czasie pandemii:
  • módlmy się o całą służbę zdrowia, która walczy z wirusem, prośmy o mądrość i siły od Boga w leczeniu chorych, o armię aniołów do pomocy,
  • wstawiajmy się za ministrem zdrowia, prośmy dla niego o Boże prowadzenie i wolność w podejmowaniu właściwych decyzji,
  • módlmy się o tych, którzy stracili w pandemii swoich bliskich, prośmy Ducha Św. aby pocieszał ich serca.
 1. Nadal módlmy się o właściwą osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, mądrość i ochronę dla niezależnego sądownictwa i niezależnych mediów.
 3. Dziękujmy Bogu za ochronę granic i prośmy, aby czynił to nadal.

MODLITWA O IZRAEL

Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. I Tym. 2,5-6

 1. Dziękujmy Bogu za Izrael i módlmy się, aby w czasie Święta Paschy Jezus Chrystus, Mesjasz objawiał się swoim dzieciom w Izraelu, by wielu doświadczyło Jego miłości.
 2. Prośmy Boga, aby chronił chrześcijan w Izraelu i dał im odwagę do głoszenia Chrystusa w mocy znaków i cudów.
 3. Módlmy się za tymi, którzy chcą powrócić do Izraela, aby Bóg usuwał przeszkody i błogosławił ich decyzje.

MODLITWA O UKRAINĘ

 1. Módlmy się, by członkowie Związku Polaków na Białorusi zostali uwolnieni z aresztu i oczyszczeni z zarzutów.
 2. Wstawiajmy się za Kościołem, aby słyszał głos Pana i wiedział jak się modlić o swój kraj i co robić.
 3. Prośmy Boga, aby nie doszło do interwencji Rosji na terenie Białorusi.