POLSKA 24 – GRUDZIEŃ 2020 r.

JESTEM ZASIADAJĄCYM PO PRAWICY OJCA

A Jezus odpowiedział: Ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzi z obłokami nieba. Mar. 14,62

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Kościół jest kluczem do zmiany w narodzie. Boża dobroć doprowadza nas do opamiętania się i przemiany serc.

Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu – jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Rzym.12,1-2

 1. Módlmy się, aby z Bożego serca przyszło do nas, wierzących, żyjących w tych czasach, świeże objawienie, co to znaczy złożyć siebie jako ofiarę żywą, miłą Bogu, i co znaczy nie upodabniać się do świata.
 2. Módlmy się o uniżenie Kościoła przed Bogiem, o prawdziwe opamiętanie się:
  • z oziębłej miłości – prośmy Boga o rozpalenie serc ogniem Ducha Świętego,

Boże Zastępów! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, a będziemy zbawieni! Boże Zastępów! Zawróć! Popatrz z nieba! Zauważ! Zatroszcz się o tę biedną winorośl.
Ps. 80,8.15

  • z wszelkiego krytycyzmu, osądu, buntu i niezależności, z kłamstwa i pychy,
  • mentalności ofiary – wołajmy o pomoc z Nieba, byśmy porzucili mentalność ofiary.
 1. Prośmy, aby Duch Świętego nawiedził nasze wspólnoty i wprowadził nas w nowe miejsce:
  • byśmy byli tymi, którzy czynią pokój, bo tacy będą nazwani synami Bożymi,
  • aby, gdy miłość wielu ziębnie, w synach i córkach Boga płonęła pasja i miłość do Ojca,
  • abyśmy słyszeli, jakich zmian Bóg chce dokonać, mieli odwagę wejść w nie bez względu na nasze przyzwyczajenia i wygodę,
  • coraz głębszego objawienia Bożego miłosierdzia, aby Kościół docierał tam, gdzie Pan go dziś posyła, by uczynki Kościoła świeciły przed światem i chwaliły Ojca w niebie,
  • gdzie Kościół pojmuje, że jest narzędziem w Bożym ręku, służącym do rozszerzania Jego Królestwa w sferze duchowej i fizycznej,
  • gdzie Kościół nie dopuszcza zgorszenia do serc, gdy wokół mnoży się nieprawość,
  • gdzie Kościół nie jest stronniczy (Jozue 5,13-14),
  • w którym jest w nas szczere, proste oddanie Chrystusowi, prowadzące do świadczenia o NIM gdziekolwiek jesteśmy.

Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Jer. 29,11

 1. Módlmy się o mocny fundament apostolsko–proroczy Królestwa Bożego w Polsce.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy, że Królestwo Boże rozwija się i zwycięża!

 1. Módlmy się o bojaźń Bożą i opamiętanie się dla tych osób w parlamencie, rządzie i władzy sądowniczej, którzy chcą panować, zamiast służyć.
 2. Prośmy o mądrość dla rządzących, o rozsądne i bezpieczne zarządzanie zasobami Polski w czasach kryzysu:
  • o skuteczne zabezpieczenie finansowe i rzeczowe systemu ochrony zdrowia,
  • o właściwe, adekwatne do potrzeb, oparte na mądrości, procedury wypłacania pomocowych środków finansowych z budżetu Państwa,
  • o mądre, uczciwe rozdzielanie finansów publicznych i usunięcie wszelkiej korupcji w dysponowaniu nimi,
  • o merytoryczne konsultacje, prowadzące do mądrości w podejmowaniu każdej decyzji.

Wyciszcie się! Poznajcie, że JA jestem Bogiem. Wielkim wśród narodów. Wywyższonym na ziemi! Ps. 46,11

 1. Prośmy Boga, aby wzbudził we władzach naszego kraju osoby podobne do biblijnych Józefa i Daniela.
 2. Módlmy się o system ochrony zdrowia:
  • dziękujmy za ludzi i ich miejsca pracy, błogosławmy ich, prosząc Boga o siłę, zdrowie, zaopatrzenie finansowe dla nich,
  • prośmy o mądrość w sprawie zakupu szczepionek, aby decyzje były podejmowane w oparciu o konsultacje z kompetentnymi doradcami,
  • módlmy się o dobrą, przemyślaną, skuteczną dla pacjentów reformę służby zdrowia.
 1. Módlmy się o właścicieli firm w tych branżach, które są zamknięte, i w tych, które działają w sposób ograniczony, aby Bóg obdarzył ich mądrością i właściwymi doradcami, by przeszli przez czas kryzysu i mogli utrzymać zatrudnienie bez zwalniania pracowników.
 2. Wstawiajmy się za młodym pokoleniem:
  • by Bóg wzbudził ojców i matki, którzy pomogą im wejść w Boże przeznaczenie,
  • o połączenie pokoleń i praktyczną współpracę, której fundamentem jest miłość i szacunek jednych do drugich,
  • o ogień przebudzenia dla całego pokolenia młodych osób, o objawienie im miłości Ojca,
  • o ochronę młodych osób przed duchami zgorszenia, izolacji, depresji, strachu, zniechęcenia, gnuśności – o całą armię aniołów, które otoczą ich jak mur ognisty i będą działać na rzecz wypełnienia powołania każdego młodego człowieka.

Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. I Jana 2,14

 1. Dziękujmy Bogu za bezpieczeństwo naszego kraju i nadal módlmy się o ochronę granic.
 2. Wciąż prośmy Boga o ludzi czyniących pokój we wszystkich obszarach życia społecznego.

MODLITWA O IZRAEL

Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan 1,14

 1. Niech Słowo stanie się ciałem dla Izraela, by tego, który był, jest i przyjdzie uznali za swego Mesjasza. Niech będą uwolnieni aniołowie, którzy działają na rzecz wypełnienia się proroczych obietnic dla Izraela.
 2. Dziękujmy Bogu za ochronę Izraela, za odkrycie nielegalnych tuneli z Egiptu do strefy Gazy/ostatnio na głębokości 74m/, za udaremnione zamachy i ochronione życie ludzi.
 3. Módlmy się o pogłębienie współpracy gospodarczej między Unią Europejską a Izraelem, by powstał nowy korytarz handlowy łączący Wschód z Zachodem.
 4. Módlmy się, aby dwie ostatnie rezolucje ONZ nie stały się ogniskiem zapalnym między Izraelem, a Państwem Palestyńskim (jedna z rezolucji wzywa państwa, aby nie traktowały osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie jako część suwerennego Izraela [poparcie 156 państw, w tym Polski]; druga rezolucja poparta przez 139 krajów mówi, że Wzgórze Świątynne w Jerozolimie jest wyłącznie islamskim świętym miejscem – ta rezolucja ignoruje jakiekolwiek powiązania między narodem żydowskim, a Wzgórzem Świątynnym).

MODLITWA O BIAŁORUŚ

Nadal wstawiajmy się za Białorusią, aby Duch Święty uwolnił Boże plany dla tego narodu. Prośmy Boga o pokojowe rozwiązanie konfliktu, udaremnienie zbrojnej interwencji Rosji, o zwycięstwo ruchów wolnościowych i demokracji, o uwolnienie więźniów politycznych.