POLSKA 24 – STYCZEŃ 2023 r.

Pan Jezus przychodzi, aby ustanowić swoje Królestwo!

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (…) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! Obj. 22,17.20

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

(…) Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Ef. 5,25-27

Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (…) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Obj. 22,12,14

Módlmy się o Kościół:

 • aby chodził w świadomości, że przyjście Pana jest bliskie, a ON przyjdzie po tych, którzy GO oczekują, którzy umiłowali jego przyjście,

A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. II Tym. 4,8

 • aby nasze serca były głodne relacji z Jezusem, zabiegające o czystość, miłość, mądrość, wiedzę i zrozumienie czasów, które są przed nami,
 • aby w Kościele wzrastała świadomość, że Pan Jezus oczekuje od nas życia w świętości, oddzielenia od pożądliwości tego świata i jego pychy,
 • byśmy pilnowali własnego umysłu i nie pozwalali sobie na myśli niezgodne ze Słowem Bożym,

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Fil. 4,8

 • aby nasze życie było nastawione na służbę, a także na przyprowadzanie do Jezusa osób, które GO nie znają,
 • abyśmy potrafili zanieść do tego świata bezinteresowną pomoc, wypływającą z miłości, którą obdarzył nas PAN.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Iz. 9,1

 1. Módlmy się o naród :
  • aby Duch Święty przychodził do naszych rodaków i przekonywał ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (Jan 16,8),
  • aby przychodziła potrzeba pokuty, odwrócenia się od złych postaw, nienawiści, złorzeczenia, aby Duch Święty wzbudzał potrzebę pojednania się,
  • aby powstał głód poznania i czytania Słowa Bożego,
  • by Bóg dał nam mądrość, trzeźwe myślenie i łaskę do nie ulegania jakiejkolwiek manipulacji, byśmy umieli dokonywać właściwych wyborów,
  • byśmy posiedli zdolność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje.
 1. Módlmy się o rządzących:
  • aby to, co ukryte, wyszło na jaw, o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o upublicznianie i sprawiedliwe osądzanie wszelkiej nieprawości,
  • aby w roztropny i mądry sposób prowadzili do poprawy wyposażenia polskiej armii, szczególnie w zakresie obrony powietrznej kraju,
  • nadal prośmy, aby Bóg wzbudzał przywódców, którzy będą mieli serca według serca Bożego, ludzi prawych, którzy będą pilnować praworządności i uczciwości,
  • wstawiajmy się, aby zmieniane obecnie ustawy i regulaminy wyborcze, były zgodne z konstytucją, aby Państwowa Komisja Wyborcza stała mocno na straży prawa i nie zgadzała się na rozwiązania mogące doprowadzić do zniekształcenia przebiegu jesiennych wyborów.
 1. Módlmy się :
  • o spadek inflacji, uwolnienie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę kraju, zahamowanie wzrostu długu publicznego,
  • o mądrość i odwagę dla sędziów, aby ich postawa pozwoliła jak najdłużej zachować niezależność sądownictwa,
  • o szybką i właściwą pomoc dla firm, które borykają się z trudnościami finansowymi.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje (…). Iz. 51,4–5

 1. Módlmy się, aby Izrael doświadczył obecności Mesjasza, Jezusa Chrystusa, aby każde kolano skłoniło się przed NIM, by CHWAŁA BOŻA zajaśniała dla wszystkich. Prośmy, aby Bóg błogosławił drogę tych, którzy wracają do Izraela z różnych stron świata.
 2. Prośmy o mądrość dla społeczeństwa izraelskiego oraz władz Izraela, aby doszli do porozumienia w nadal trwającym konflikcie wokół planowanych przez rząd reform w wymiarze sprawiedliwości. Wołajmy, aby nie doszło do zamieszek lub wojny domowej między Izraelczykami.
 3. Módlmy się o ochronę wszystkich granic Izraela, a szczególnie o ochronę przed atakiem jądrowym ze strony Iranu.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Mówię do zuchwałych: Nie bądźcie zuchwali! A do bezbożnych: Nie wynoście się!
Nie podnoście głów przeciwko niebu, Nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu!
Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, Ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd,
Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa. Ps. 75,5–8

 1. Bądźmy wytrwali i wciąż wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
  • dziękujmy Bogu za to, że położy kres tej wojnie i nie pozwoli na zniszczenie narodu,
  • dziękujmy Bogu za to, że ochronił Ukrainę w czasie zimy, że wzbudził przychylność państw na całym świecie, aby pomagać Ukrainie poprzez dostawę nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej,
  • prośmy GO o wytrwałość Polaków oraz innych narodów w ciągłym udzielaniu pomocy Ukrainie.
 1. Nadal prośmy Boga, aby zatrzymał Putina w jego planach zniszczenia narodu ukraińskiego i w planach użycia broni jądrowej. Módlmy się, aby Rosja nie miała możliwości zakupu broni.
 2. Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę. Wstawiajmy się za ludźmi uwięzionymi przez Łukaszenkę, prośmy o uwolnienie przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej.
 3. Prośmy Boga, aby dał właściwych następców Putina i Łukaszenki, kiedy przyjdzie czas ich odejścia.