POLSKA 24 – CZERWIEC 2021 r.

JESTEM BOGIEM, CHCĘ ABYŚ MNIE ZNAŁ I ROZUMIAŁ

Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o MNIE, że Ja, PAN, okazuję łaskę, kieruję się na ziemi tym, co słuszne i sprawiedliwe, gdyż tym się rozkoszuję – oświadcza Pan. Jer. 9,23

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się:
  • by Kościół wziął odpowiedzialność za tworzenie rzeczywistości Królestwa Bożego poprzez posługiwanie się językiem Królestwa, byśmy błogosławili swoje życie i życie innych, odrzucając negatywne myśli i słowa,

Ja wiem, jakie wiążę z wami plany- oświadcza Pan- To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Jer. 29,11

  • abyśmy chcieli przyjmować siebie nawzajem, nie wdając się w ocenę poglądów, korzystając z Jego łaski i przynosząc Jemu chwałę,

Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Rzym. 15,2

A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością, na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Rzym. 15,5–7

  • abyśmy zsynchronizowali swe serca z Duchem Świętym, odnowili swe życie zgodnie z planem Ojca, zmieniali swój sposób myślenia,

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Rzym. 12,2

  • by Kościół przygotowywał dojrzałych, stabilnych, pełnych bojaźni Bożej przywódców i liderów, ludzi pokornych i chętnych do nauki, którzy biorą odpowiedzialność za żniwo,

A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w Nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Mat. 9,37–38

  • by Kościół znał Słowo Boże, modlił się Słowem, powoływał do bytu to, co zapisane jest w Słowie i traktował Słowo jak pion w swoim życiu,
  • by Kościół funkcjonował jak rodzina, łącząc pokolenia we wzajemnym szacunku.
 1. Pokolenie młodych ludzi:

Ogłaszajmy nad młodym pokoleniem Słowa Pana z Ef. 3,16–19:

Wierzymy, że Ty Panie posyłasz swego Ducha, aby posilić mocą w wewnętrznym człowieku według bogactwa swej chwały całe młode pokolenie w Polsce. Prosimy, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w sercu każdej młodej osoby, aby zostali zakorzenieni i ugruntowani w miłości, by potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznali wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, aby zostali wypełnieni całą pełnią Boga.

 1. Módlmy się, aby młodzi ludzie
  • mieli marzenia, pragnienia i plany, które podobają się Bogu,
  • by w czasie wakacji nawiązywali właściwe relacje, zachowywali czystość seksualną, by doświadczali mnóstwa radości,
  • by mieli anielską ochronę,
  • by rodzice rozmawiali z dziećmi językiem Królestwa, przynosząc nadzieję, wiarę, nieograniczone zasoby nieba, utwierdzając dzieci w możliwościach, które daje Bóg, by „dodawali im skrzydeł”,
  • módlmy się o uleczenie dusz dzieci, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego, pogardy, braku miłości i ochrony,
  • módlmy się o właściwy i skuteczny system pomocy terapeutycznej i psychiatrycznej,
  • prośmy, aby Duch Święty chronił młode pokolenie przed manipulacją płynącą z mediów.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się, by wszelka Boża mądrość była udziałem przywódców naszego kraju, by poznanie Boga było im miłe, by podejmowali decyzje korzystając z wielu właściwych doradców.

Serce króla w ręku Pana jest jak strumień wody – kieruje On nim, dokąd chce. Przyp. 21,1

 1. Wstawiajmy się do Boga za naszym krajem:
  • o rozwój i powodzenie każdej sfery życia gospodarczego w Polsce, a szczególnie tam, gdzie Covid-19 wyrządził szkody,
  • by samorządy w całej Polsce otrzymały finanse bez względu na preferencje partyjne rządzących,
  • aby finanse z Unii Europejskiej rozdysponowano w uczciwy i mądry sposób, bez korupcji, kradzieży i politycznych koneksji,
  • by zreformowano i znacząco dofinansowano system ochrony zdrowia,
  • by wybrano właściwą osobę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • byśmy mieli niezależne sądownictwo i wolne media,
  • o właściwe rozwiązanie konfliktu z Czechami o kopalnię Turów.
 1. Nadal prośmy o przenikania Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.
 2. Módlmy się o Bożą ochronę naszych granic.

MODLITWA O IZRAEL

Proście o pokój dla Jerozolimy! Niech się poszczęści tym, którzy ciebie kochają! Niech pokój panuje w twych murach i szczęście w twoich pałacach! Ps. 122,6–7

 1. Módlmy się o zbawienie narodu izraelskiego.
 2. Prośmy Boga o ochronę ludzi przed atakami terrorystycznymi Hamasu, o zatrzymanie eskalacji nienawiści między Żydami i Arabami.
 3. Módlmy się o wzbudzenie w Izraelu ludzi pojednania.
 4. Wstawiajmy się za Polską, aby sprzyjała Izraelowi.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

 1. Wstawiajmy się do Boga o uwolnienie więźniów na Białorusi – Białorusinów polskiego pochodzenia i wszystkich opozycjonistów. Módlmy się o zatrzymanie przemocy i terroru.
 2. Módlmy się, aby Europa „otworzyła oczy” i zareagowała na działania rządu Łukaszenki.
 3. Prośmy Boga, aby nie doszło do wejścia Rosji na teren Białorusi i Ukrainy.